Posty

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Obraz
Wydarzenia ostatnich tygodni bardzo mocno zweryfikowały dotychczasową rzeczywistość wielu przedsiębiorców. Najpierw ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią COVID-19, następnie stanu epidemii spowodowały znaczne ograniczenia lub całkowicie uniemożliwiły wielu przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, restauracje, puby, bary, a także wiele innych branż z dnia na dzień utraciły rzesze klientów. Wielu przedsiębiorców od dwóch tygodni klientów nie ma w ogóle lub zjawiają się sporadycznie, co gorsza nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak długo ta sytuacja się utrzyma. Prognozy nie są optymistyczne.  Wobec tego często pojawia się pytanie o upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.  Pojęcie upadłości niesłusznie kojarzy nam się wyłącznie z dużymi podmiotami, w szczególności ze spółkami. Wynika to z tego, że upadłość w mediach przecież ogłaszają biura podróży czy wielk

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - pierwsze kroki - jaka pieczątka?

Obraz
W rozmowach z klientami zauważyłem, że dużą trudność sprawia zrozumienie na jakich zasadach działa w obrocie X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.  Wiele osób uważa, że to odrębna spółka uregulowana osobno tymczasem jest to błąd i takie błędne przeświadczenie może prowadzić do wielu komplikacji, dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z założeniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  to spółka komandytowa , w której jednym ze wspólników – komplementariuszem – jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Skomplikowana nazwa łącząca w sobie i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytową wynika z uregulowań zawartych w kodeksie spółek handlowych, które wymagają, aby w nazwie spółki komandytowej zawarta została pełna nazwa komplementariusza, który w omawianym przypadku jest spółką z o.o. Zaletą utworzenia takiej spółki jest

Kto nie może zasiadać w radzie nadzorczej?

Obraz
Zgodnie z treścią art. 214 kodeksu spółek handlowych (w przypadku spółki z o.o.) oraz treścią art. 387 (w przypadku spółki akcyjnej):  „   § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.” Oznacza, to że ustawodawca wskazał, kto nie może zostać członkiem rady nadzorczej, jednocześnie dopuszczając możliwość, aby każdy kto nie spełnia przesłanek negatywnych miał możliwość piastowania funkcji w organie nadzorczym spółki.  Podobne regulacje występują powszechnie w zagranicznych regulacjach prawa handlowego (również w przedwojennym, polskim kodeksie handlowym). Jej cel jest bardzo prosty – rolą członka rady n

Nowy obowiązek dla Spółek - beneficjent rzeczywisty

Obraz
NOWY OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK   - BENEFICJENT RZECZYWISTY Informujemy, że od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki, a do kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), będą miały obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie jawny, a dostęp do niego bezpłatny. Powyższy obowiązek będzie dotyczył wszystkich spółek opisanych w k.s.h. to jest spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. Wyjątek: Do zgłoszenia beneficjentów do   nowego Rejestru nie będą zobligowane spółki publiczne, które już od lat muszą informować na swoich stronach internetowych o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów z posiadanych akcji. Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne spra

Wkład w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

Obraz
Często przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej decydują się w pewnym momencie na skutek rozwoju swojego biznesu na zmianę formy organizacyjnoprawnej. Mogą taki efekt uzyskać albo przez przekształcenie, albo przez utworzenie nowego podmiotu. Czy utworzenie nowego podmiotu musi oznaczać zaczynanie od zera? Niekoniecznie. Przykładowo Jan Kowalski spotyka Adama Nowaka. Panowie decydują się na współpracę. Chcą połączyć swoje siły tak aby uzyskać silniejszą pozycję na rynku wykorzystując do tego doświadczenie nabyte w toku prowadzenia przez nich ich działalności gospodarczej. Panowie mogą w takiej sytuacji zdecydować się na stworzenie spółki   osobowej, np. komandytowej i jako przedmiot wkładów do tejże spółki mogą wnieść w postaci wkładów   niepieniężnych (aportów) swoje przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 55 1 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych pr

Sprawozdania finansowe w Sp. z o.o. po zmianach.

Obraz
Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ciąży na każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 49 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości).   Termin na jego sporządzenie wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego (31 marzec, w razie pokrywanie się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym). Następnie należy je przedstawić walnemu zgromadzeniu wspólników nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (30 czerwca, w razie pokrywanie się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym) Po zatwierdzeniu sprawozdania należy je złożyć wraz z uchwałą je zatwierdzającą do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni (15 lipca, w razie pokrywanie się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym).   Począwszy od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe składa się tylko w formie elektronicznej, poprzez usługę "Repozytorium Dokumentów Finansowych" z portalu eKRS Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu konieczne jest założenie konta na owym portalu, w system

Czy Przedsiębiorca będący w związku małżeńskim powinien mieć rozdzielność majątkową

Obraz
Jedni zawierają ją jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, drudzy decyzję o rozdzielności majątkowej postrzegają za początek końca małżeństwa. Jakie są plusy, a jakie minusy umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową? Zacznijmy może od tego, że regulacja umownych ustroj ó w majątkowych została zawarta w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w rozdziale II, w art. od 47 do 54. Zgodnie z treścią art. 47 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wsp ó lność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyr ó wnaniem dorobk ó w (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Podstawowym ustrojem majątkowym małżonk ó w po zawarciu związku małżeńskiego jest preferowany przez ustawodawcę ustr ó j wsp ó lności ustawowej majątkowej małżeńskiej . W ustroju wsp ó lności ustawowej majątkowej małżeńskiej mamy do czyni